[:pl]

Moje zmagania

Pamiętam dzień, w którym uczestniczyłam w spotkaniu z jednym z kluczowych dostawców. Było nas pięcioro (włączając naszego dyrektora) oraz trzech przedstawicieli ze strony dostawcy. Dyrektora spotkałam tydzień później, zapytał wtedy: „Byłaś na tym spotkaniu?”. Na chwilę skurczyłam się w sobie, poczułam się rozczarowana i nieważna. Podczas tego spotkania przecież „siedziałam przy stole” (używając słów Sheryl Sandberg), a nie w kącie, mała i niewidzialna. Co było ze mną nie tak?

Odkrycie

Swoją odpowiedź znalazłam kilka miesięcy później, kiedy przeglądałam swoją szafę z moją nową paletą kolorystyczną w dłoni. Wełniany granatowy garnitur (biznesowy klasyk, nieprawdaż?), który miałam na sobie podczas pamiętnego spotkania był zbyt ciemny i przytłaczał moją naturalną kolorystykę. Miętowy top (pastele były wówczas modne) był zbyt przygaszony i wyciągał całą energię z mojej twarzy. To nie ze mną było coś nie tak – tylko z tym jak prezentowałam siebie światu.

Mieszkałam i pracowałam wówczas w Stanach Zjednoczonych. Kilka lat wcześniej, jeszcze w Polsce, zostałam zanalizowana jako Lato i niektóre rekomendacje dla tego Sezonu faktycznie okazały się pomocne. Czułam jednak, że czegoś brakowało. Próbując zrozumieć co to było, natknęłam się w internecie na informacje na temat systemu Sci\ART. Miałam szczęście mieszkać w tym samym stanie, co jedna z analityczek 12 Blueprints. Moja Indywidualna Analiza Kolorystyczna z nią zajęła około 5 godzin, a jej rezultat był zaskakujący. Ale było to jak magia – wreszcie poczułam się szczęśliwa i spokojna. Elementy układanki zaczęły wskakiwać na swoje miejsce.

Moja misja

Moja IAK otworzyła mi oczy na moc koloru i na to, jak może ona dać kobiecie siłę, pewność siebie i radość z bycia sobą. Kiedy okazało się, że mój mąż i ja będziemy przeprowadzać się z powrotem do Polski, zdałam sobie sprawę, że jest to prawdopodobnie moja jedyna szansa, by zabrać tę wiedzę i umiejętności ze sobą, żeby móc wspierać kobiety w kraju. I tak w październiku 2016 przeszłam szkolenie z Christine Scaman, założycielką 12 Blueprints. Rok później nastąpiło moje oficjalne wprowadzenie do międzynarodowego kręgu analityczek.

Obecnie nadal pracuję dla dużej międzynarodowej firmy, po godzinach poświęcając się swojej pasji związanej z kolorem i stylem. Wiem z własnego doświadczenia jak niekomfortowo i sztucznie czuje się osoba próbująca dostosować się do biurowego dress code, mody, oczekiwań. Jeśli dopiero wchodzisz na ścieżkę kariery, jesteś już na szczycie, lub próbujesz pozostać w grze, podczas gdy wokół ciebie pojawia się zbyt wiele młodych twarzy – pomogę ci wyglądać profesjonalnie i autentycznie. Jesteś studentką, emerytką, mamą zostającą w domu z dziećmi? Analiza kolorystyczna zmienia życie każdej kobiety, za każdym razem.

Fot. Olga Nakielska

[:en]

My struggle

I remember the day when I attended the meeting with a critical supplier. There was five of us (including our director) and three representatives from the supplier’s side. I met the director about a week later and he asked me: “Were you at that meeting?”. For a moment I shrunk, felt disappointed and unimportant. During that meeting I was “sitting at the table” (using Sheryl Sandberg’s words), not in the corner, small and invisible. What was wrong with me?

Reveal

I found my answer a few months later when I was going through my closet with my new color palette in hand. The wool navy suit (business classic, isn’t it?) I had worn that day was too dark and overpowering to my natural coloring. The mint top (pastels were in fashion then) was too muted, draining the energy from my face. There was nothing wrong with me – it was my way of presenting myself to the world.

At that time I was living and working in the USA. I had been color analyzed as Summer a few years earlier in Poland and found some of the recommendations helpful. However, something was still missing. In my attempts to figure out what it was, I found out about Sci\ART on the internet. I consider myself lucky to have had a 12 Blueprints analyst living in the same state. My Personal Color Analysis with her took about 5 hours and had a surprising result. But it was like magic – I finally felt happy and at peace. Things started clicking into place.

My mission

That PCA opened my eyes to the power of color and how it can be used to give a woman strength, confidence and joy of being truly herself. When it turned out that my husband and I would be moving back to Poland, I realized that it was my only chance to take this knowledge and PCA skill with me, to empower women back at home. I trained with Christine Scaman, the founder of 12 Blueprints, in October 2016. One year later launch of my business was officially announced to the color community.

I currently work full time for a large international company, while pursuing my passion for color and style after hours. I know from my own experience how uncomfortable and fake it feels to try to adapt to dress code, fashion rules, expectations. If you are entering the career path, are already at the top or trying to stay in the game while too many young faces appear around you – I will help you look professional and authentic. Are you a student, staying at home mom or retired? Color analysis changes lives of everyone, every time.

Photo by Olga Nakielska

[:]